Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach Ewangelickie Centrum Diakonijne "Słoneczna Kraina" Ewangelicki Cmentarz parafialny w Katowicach Szkółka niedzielna

Jak uregulować składkę parafialną?

Każdy członek Kościoła jest zobowiązany do opłacania składek parafialnych, które pozwalają Parafii funkcjonować (opłaty, koszty utrzymania). Zasady opłacania składek reguluje Regulamin Parafialny przyjęty przez Synod Kościoła.

Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

7

 1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany albo wstąpił do Kościoła i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić nie mniej niż 1% jego dochodu.
 2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć wysokość składki parafialnej lub zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów,

studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.

8

 1. Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy, zostali konfirmowani albo wstąpili do Kościoła , ukończyli 18 lat, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną.
 2. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, którzy przez okres trzech lat nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze, ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pańskiego.
 3. Prawo udziału w Zgromadzeniu Parafialnym wraz z prawem do zabierania na nim głosu przysługuje także konfirmowanym członkom Parafii, którzy nie ukończyli 18 lat.

9

 1. Listę wyborców – członków Parafii posiadających czynne prawo wyborcze prowadzi Rada Parafialna. W terminie do dnia 1 marca każdego roku sporządza lub aktualizuje listę wyborców. (…)
 2. Rada Parafialna ustala ostateczny termin opłacania składek kościelnych za rok ubiegły, którego dotrzymanie uprawnia do wpisu na listę wyborców. Termin ten nie może być późniejszy niż 31 stycznia.

Składki można opłacać:

 • w kancelarii parafialnej
 • dokonując wpłat na konto bankowe:
  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
  Warszawska 18. 40-006 Katowice
  Nr konta: PKO BP I O/Katowice 62 1020 2313 0000 3002 0174 9043

Ofiary wpłacane przelewem na konto bankowe Parafii można odliczyć w deklaracji PIT w następnym roku. Istnieją jednakże pewne warunki:

Każdorazowo należy w tytule przelewu zapisać: „darowizna na cele kultu religijnego”.

Dodatkowo w tytule przelewu można wpisać osoby, które dokonują danej wpłaty (zwłaszcza, gdy ofiarodawcą jest nie tylko dokonujący wpłaty właściciel konta bankowego)

dochód miesięczny składka miesięczna składka roczna
500,00 zł 5,00 zł 60,00 zł
800,00 zł 8,00 zł 96,00 zł
1 000,00 zł 10,00 zł 120,00 zł
1 300,00 zł 13,00 zł 156,00 zł
1 600,00 zł 16,00 zł 192,00 zł
2 000,00 zł 20,00 zł 240,00 zł
2 500,00 zł 25,00 zł 300,00 zł
3 000,00 zł 30,00 zł 360,00 zł
3 500,00 zł 35,00 zł 420,00 zł
4 000,00 zł 40,00 zł 480,00 zł
4 500,00 zł 45,00 zł 540,00 zł
5 000,00 zł 50,00 zł 600,00 zł
5 500,00 zł 55,00 zł 660,00 zł
6 000,00 zł 60,00 zł 720,00 zł
6 500,00 zł 65,00 zł 780,00 zł
7 000,00 zł 70,00 zł 840,00 zł
10 000,00 zł 100,00 zł 1 200,00 zł

Do celowych ofiar dobrowolnych odliczanych od podatku zaliczamy: ofiary na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa oraz na wszelkiego rodzaju remonty.

Wtedy w tytule przelewu wpisujemy:

 • przy wpłacie na Bratnią Pomoc: „darowizna na cele kultu religijnego – BPGA”
 • przy wpłacie na remonty: „darowizna na cele kultu religijnego – remont” (można wpisać cel np. „remont plebanii”)

© 2024: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach | Projekt i wykonanie fober.pl