Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach Ewangelickie Centrum Diakonijne "Słoneczna Kraina" Ewangelicki Cmentarz parafialny w Katowicach Szkółka niedzielna

Jak zgłosić ślub?

Komu udziela się ślubu kościelnego?

Ślubu kościelnego udziela się osobom ochrzczonym i konfirmowanym, odpowiednio przygotowanym do zawarcia związku małżeńskiego. W przypadku osób o różnej przynależności wyznaniowej lub religijnej, możliwy jest ślub kościelny po szczegółowym omówieniu i uzgodnieniu z duchownym prowadzącym ceremonię.

Kiedy należy ustalić termin ślubu?

Ustalenie konkretnej daty i godziny ślubu jest właściwie pierwszą rzeczą, z jaką narzeczeni powinni osobiście zgłosić się w kancelarii parafialnej. Wtedy zostają z duchownym ustalone wstępne szczegóły ślubu oraz terminy przedślubnych rozmów duszpasterskich

W kancelarii parafialnej należy także uregulować opłatę za ślub przeznaczoną na utrzymanie kościoła, której wysokość ustala Rada Parafialna.

Jakie dokumenty „cywilne” należy złożyć?

Istnieją dwa warianty ślubu:

Ślub Kościelny niewywołujący skutków prawnych (po uprzednim zawarciu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego):

 • odpis Aktu Ślubu z USC.

Ślub Kościelny wywołujący skutki prawne:

 • dokumenty (2 egzemplarze) potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego otrzymane w USC. Narzeczeni muszą je odebrać w urzędzie osobiście, a następnie dostarczyć do kancelarii parafialnej. Na ich podstawie oraz na podstawie kartotek parafialnych spisywane są dane osobowe. Narzeczeni zobowiązani są również do określenia adresu zamieszkania po ślubie, a co za tym idzie, przynależności do danej parafii.
 • W dniu ślubu nupturienci oraz świadkowie składają podpis na dokumentach stanu cywilnego. Jeden egzemplarz jest przekazywany przez duchownego do właściwego USC i na tej podstawie urząd wystawia Odpis Aktu Ślubu.

Jakie dokumenty „kościelne” należy złożyć?

 • Skrócone Odpisy Aktu Chrztu (niezależnie od wyznania).

Czy potrzebne są dane świadków?

Każdy z przyszłych małżonków musi mieć jednego pełnoletniego świadka i dostarczyć do kancelarii parafialnej następujące dane świadka:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • wyznanie ,
 • adres zamieszkania.

Czy świadek musi być wyznania ewangelickiego?

Świadek nie musi być ewangelikiem.

Na czym polegają zapowiedzi ślubne?

Zapowiedzi w Parafii ogłaszane są w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli strona nie będąca członkiem Parafii pragnie, by i w jego/jej Parafii zostały ogłoszone zapowiedzi, zgłasza to podczas spisywania danych.

Jakie obowiązki mają małżonkowie po ślubie?

 • Uczestnictwo w życiu Kościoła,
 • modlitwa,
 • chrześcijańskie wychowanie dzieci,
 • opłacanie składek kościelnych i dbanie o rozwój swojej Parafii.

Co z małżeństwem osób o różnej przynależności wyznaniowej?

Ewangelicy podejmujący decyzję życia w małżeństwie zróżnicowanym co do wyznania lub światopoglądu zobowiązani są nie tylko do zachowania wierności Bogu i Kościołowi w osobistym życiu, ale też przy wszelkim poszanowaniu współmałżonka, do nadania domowi ewangelickiego charakteru, a zwłaszcza do wychowania dzieci w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Właściwym do zawierania małżeństwa, w którym tylko jedna ze stron jest ewangelicka, jest kościół Parafii strony ewangelickiej i porządek liturgiczny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Takie małżeństwo winno być zawierane wobec duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Jeśli poważne trudności nie pozwalają zachować powyższych wymogów i strona ewangelicka zamierza zawrzeć małżeństwo poza Kościołem Ewangelicko–Augsburskim, zobowiązana jest uzyskać dyspensę właściwego Biskupa Diecezjalnego, który zajmuje stanowisko po konsultacji z właściwym Proboszczem.

Dyspensa ta nie jest zwolnieniem od wymogów zachowania wierności Bogu i Kościołowi Ewangelicko–Augsburskiemu w osobistym życiu i przy wszelkim poszanowaniu ekumenicznym współmałżonka, od nadania domowi ewangelickiego charakteru, a zwłaszcza od wychowania dzieci w Kościele Ewangelicko–Augsburskim. Członek innego Kościoła, który pragnie zawrzeć małżeństwo w Kościele Ewangelicko–Augsburskim zwraca się do swojego proboszcza z prośbą o możliwość uzyskania dyspensy jego Kościoła.

Zabrania się, przed lub po zawarciu małżeństwa w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, stosować inne religijne zawarcie tegoż małżeństwa w celu wyrażenia lub odnowienia zgody małżeńskiej. W przypadku zawarcia małżeństwa zróżnicowanego co do wyznania lecz nie co do religii, w Kościele Ewangelicko-Augsburskim dopuszcza się obecność duchownego reprezentującego Kościół drugiej strony.

Analogicznie w przypadku zawierania małżeństwa zróżnicowanego co do wyznania w innym Kościele chrześcijańskim dopuszcza się obecność duchownego ewangelickiego.

Co, gdy partner jest po rozwodzie?

Kościoły ewangelickie zawsze nauczają, że małżeństwo chrześcijan powinno być trwałe. Także w tym przypadku opierają się na nauczaniu Jezusa. Kiedy jednak związek małżeński rozpadł się, mamy nadzieję na Boże miłosierdzie i przebaczenie. Zanim człowiek zechce – w odpowiedzialny sposób – wstąpić w nowy związek małżeński, powinien najpierw przykrości i niepowodzenia pierwszego małżeństwa przemyśleć i uporać się z ich skutkami. Także ten nowy związek powstaje z Bożym błogosławieństwem, a Kościoły ewangelickie nie tworzą w tym względzie jakichś szczególnych barier prawnych, ale świadomie podejmują te problemy w duszpasterstwie i nauczaniu.

Osoba rozwiedziona, pragnąca wstąpić w nowy związek małżeński, zobowiązana jest uzyskać dyspensę Biskupa Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego, który zajmie stanowisko po zaopiniowaniu wniosku przez właściwego Proboszcza.

Co, gdy małżonkowie po rozwodzie zejdą się ze sobą?

Małżeństwo rozwiedzione, ponownie nawiązujące pożycie, po ponownym zawarciu małżeństwa (w Urzędzie Stanu Cywilnego) winno przystąpić do spowiedzi i Komunii Świętej oraz zostaje włączone w przyczynną modlitwę Kościoła. Jakiekolwiek powtarzanie ślubu kościelnego, czy błogosławieństwa Kościoła jest w tym przypadku niedopuszczalne. Pojednanie takiego małżeństwa jest bowiem właściwym powrotem do ich uprzednio przed Bogiem zawartego związku.


© 2024: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach | Projekt i wykonanie fober.pl